സിവിൽ ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം, സിൽവർ ജൂബിലി ബ്ലോക്ക് ശിലാസ്ഥാപനം, നവീകരിച്ച ഓഡിറ്റോറിയം ഉദ്ഘാടനം_ 04/01/2020